Pécsi Egyházmegyei Levéltár

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

PEL

Kitüntetett névalak

Pécsi Egyházmegyei Levéltár

Párhuzamosan használt névalakok

Egyéb névalak(ok)

Típus

  • egyházi
  • római katolikus
  • nyilvános magánlevéltár
  • egyházmegyei

Kapcsolat adatcsoport

Típus

Cím

Utca, házszám

Dóm tér 4.

Helység

Pécs

Régió

Baranya

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

7621

Telefon

+36-72-513-030

Fax

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

A levéltár története

A török hódoltság utáni püspökök iratanyaga a 18. század elejétől, de főként csak Berényi Zsigmond idejétől kezdve (1738–1748) maradt fönn folyamatosan. Klimó György alatt (1751–1777) a püspöki levéltárnak már önálló helyisége volt a pécsi püspökvárban. Szepessy Ignác püspöksége (1828–1838) idején a levéltárat a Klimó által csilagvizsgálóvá átalakított régi torony második emeletén helyezték el. Ide kerültek a vikáriusi és a szentszéki iratok is, amelyeket a püspöki iratoktól elválasztva, időrend szerint rendeztek. A 19. század végétől a torony első, majd harmadik emelete is levéltári célokat szolgált. A levéltárból azonban sok fontos irat hiányzik, főként Brüsztle József (1817–1896) egyházmegyés pap kutatásainak köszönhetően, aki a 19. század második felében sok iratot kiemelt eredeti helyéről, amelyek halála után nem kerültek vissza a levéltárba, hanem utóbb elégették őket. A második világháborút követő években a püspöki levéltárban helyezték el az Egyházmegyei Főtanfelügyelőség és a püspöki uradalom megmaradt iratanyagait is.

Bár a székeskáptalan hiteleshelyi irattárát már a tatárjárás idején egy külön camera-ban őrizték, sem ez, sem a káptalan középkori magánlevéltára nem maradt fönn. Az iratok nagy része 1543-ban, az oszmán hódítók előli menekülés közben veszett el. Koller József levéltárosnak a 18. század végén csupán néhány darabot sikerült fölkutatnia, még kevesebbet visszaszereznie. Az 18. századtól induló új káptalani levéltár számára külön helyiség szolgált az 1783 és 1787 között, a székesegyház mellett fölépült káptalani székház emeletén. Jegyzékét és mutatóját is Koller készítette el. A máig használható segédletet 1830-tól Aigl Pál, majd a 20. században Rézbányai József és Szentkirályi István kanonokok folytatták. Külön ki kell emelni Petrovich Ede (1898–1987) kanonokot, aki 1945-től évtizedeken át komoly leltározó és kutatómunkát folytatott mindkét levéltárban. Az általa készített segédletek nélkülözhetetlenek a levéltári anyagban történő eligazodáshoz.

A káptalani székház épületét 2009-ben újították fel, a benne található levéltári helyiséget pedig 2012-ben. Ezután, 2014-ben ide került a püspöki levéltár is, így azóta mindkét levéltár egy helyen található és kutatható a 2013-ban kialakított új, központi kutatóteremben. 2015-ben az addig külön intézményként nyilvántartott Pécsi Püspöki Levéltár és Pécsi Káptalani Levéltár szervezetileg is összevonásra került Pécsi Egyházmegyei Levéltár néven. Ugyenebben az évben felújításra került a püspöki levéltárnak korábban otthont adó vártorony, ahová a kevésbé használt, illetve a plébániákról beszállított iratok kerülnek elhelyezésre.

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Pécsi Egyházmegye, összeáll. Patkóné Kéringer Mária, szerk. Dóka Klára, Budapest, 1999 (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa, 7).
Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 6: A Pécsi Egyházmegye térképei, összeáll. Dóka Klára, munkatársai Kersák Pál, Kopasz Gábor, Várnagy Antal, Budapest, 1991 (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 9).

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

A leírás karbantartására vonatkozó megjegyzések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

  • Dél-Dunántúl (Geographic subregion)
  • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

Dóm tér 4.
Pécs, Baranya
HU 7621