Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

MSZKL

Kitüntetett névalak

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

Párhuzamos névformák

Más névformák

Típus

  • egyházi
  • római katolikus
  • országos
  • szerzetesi

Kapcsolat adatcsoport

Típus

Cím

Utca, házszám

Piarista köz 1.

Helység

Budapest

Régió

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

1052

Telefon

+36-1-486-4485

Fax

Email

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

Története

Magyarországon sem a férfi, sem a női szerzetesrendeknek nem volt közös szervezete a II. Vatikáni Zsinat előtt, noha a férfi tanítórendek (bencés, ciszterci, premontrei, piarista, jezsuita) elöljárói a 20. század elejétől fogva közös ügyeikben rendszeresen egyeztettek, 1943-ban pedig kilenc női rend létrehozta a Magyar Betegápolónői Szerzetestársulatok Országos Szövetségét (amely rövid ideig működött). A Zsinat Perfectae caritatis című dekrétuma 1965-ben célul tűzte ki, hogy „támogatni kell a nagyobb szerzetes elöljárók Szentszék által fölállított tanácsait vagy konferenciáit” (Perfectae caritatis, 23; ld. még Codex Iuris Canonici, 1983, 708—709). Mivel azonban Magyarországon akkor csak négy tanító szerzetesrend működhetett korlátozott körülmények között, ez az ajánlás nem volt megvalósítható. Csak a kommunista diktatúra megszűnésével, 1989-től kerülhetett rá sor, hogy a szerzetesrendek szabadon működjenek, és szerveződjenek. Így hosszú előkészület után, 1991. május 14-én megalakult a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK), majd pedig 1991. június 10-én a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK). A konferenciáknak eleinte nem volt önálló iratkezelése. Az adminisztratív ügyeket kezdetben a Kálmán Orsolya SSS által a józsefvárosi plébánián 1989 áprilisában létrehozott „szerzetesi reorganizációs iroda”, majd pedig 1990 szeptemberétől a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkárságának keretében működő Szerzetesi Iroda (Budapest, Ferenciek tere 4-8; Károlyi utca 4-6.) intézte. Ennek felelős referense Belle Éva RSCJ nővér volt, akit 1991-ben az MRK első elnökévé választott. Betegsége miatt 1991 végétől mindkét tisztségében Kálmán Orsolya SSS (az MRK első alelnöke) helyettesítette, majd 1993-ban véglegesen átvette feladatait.

1995 végén az MRK és az FSZK „közös titkárságot” (vagy „központot”) hozott létre a budai ferences kolostor melléképületében (Rómer Flóris u. 4.), mert a püspökkari titkárság Szerzetesi Irodája már nem tudta megoldani a konferenciák növekvő feladatait. Ebben az irodában tartotta üléseit az MRK elnöksége és az FSZK állandó bizottsága is. Az MKPK szerzetesi irodájának iratai is az új irodába kerültek, nemcsak az FSZK és az MRK levelezése, üléseinek jegyzőkönyvei (I.1-2), hanem a szerzetesekre vonatkozó közös adatszolgáltatások, kimutatások, valamint Takács Nándor Jusztin OCD székesfehérvári segédpüspöknek, majd megyéspüspöknek az MKPK szerzetesügyi referensének 1989 és 1995 között keletkezett iratai is (I.3.a). Az MKPK Titkárságánál csak a püspöki karral összefüggésben lévő, az oda szerzetesi ügyekben beérkező iratok maradtak csak meg, pl. az alapműködéssel kapcsolatban felterjesztett gazdasági vonatkozású iratok.

A két szerzetesi konferencia a közös titkárságot 2013. december 1-vel átköltöztette a pesti piarista székházba (Budapest, Piarista köz 1.). Neve ekkortól Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) lett, élére pedig Ulrik M. Monika SSND személyében irodavezetőt neveztek ki. 2018-ban az iroda az épületen belül új helyre költözött (a rendházi rész 1. emeletéről a gimnáziumi rész 5. emeletére). Ezt követően, 2019-ben merült fel az irattár levéltári rendezésének gondolata, Dobszay Benedek OFM, az FSZK elnöke és Lobmayer M. Judit SSND, az MRK elnöke alatt. A feladattal 2019 októberében Kiss Didák OFM, az MSZKI vezetője Sági Györgyöt, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát bízta meg. A 2019 és 2021 között történt rendezésnek a piarista székház 1. emeletén a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (PMKL) adott otthont. Ennek vezetője, Koltai András Sági Györggyel együtt alkotta meg a kialakítandó levéltár rendszerét. A rendezett anyag 2020-tól a PMKL raktárának elkülönített részébe került.

Földrajzi és kulturális környezet

Feladatkör, hatáskör

A levéltár feladata nem csak a szerzetesi konferenciáktól és intézményeiktől származó iratok rendezett megőrzése (amelyek az I. fondcsoportot alkotják), hanem az is, hogy biztosítsa a megszűnés veszélyének kitett szerzetesrendek iratainak fönnmaradását, akár eredetiben, akár digitális másolatban. (Utóbbi iratok alkotják a II. fondcsoportot.)

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Hozzáférési feltételek és követelmények

A levéltár nem nyilvános, az iratok csak az FSZK és az MRK vezetőinek engedélyével kutathatók.

Elérhetőség

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Sági György, Koltai András, 2021

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

  • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

Piarista köz 1.
Budapest
HU 1052