Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

MSZKL

Kitüntetett névalak

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Levéltára

Párhuzamos névformák

  Más névformák

   Típus

   • egyházi
   • római katolikus
   • országos
   • szerzetesi

   Kapcsolat adatcsoport

   Típus

   Cím

   Utca, házszám

   Piarista köz 1.

   Helység

   Budapest

   Régió

   Ország neve

   Magyarország

   Irányítószám

   1052

   Telefon

   +36-1-486-4485

   Fax

   Email

   Megjegyzés

   Leírási adatcsoport

   Története

   Magyarországon sem a férfi, sem a női szerzetesrendeknek nem volt közös szervezete a II. Vatikáni Zsinat előtt, noha a férfi tanítórendek (bencés, ciszterci, premontrei, piarista, jezsuita) elöljárói a 20. század elejétől fogva közös ügyeikben rendszeresen egyeztettek, 1943-ban pedig kilenc női rend létrehozta a Magyar Betegápolónői Szerzetestársulatok Országos Szövetségét (amely rövid ideig működött). A Zsinat Perfectae caritatis című dekrétuma 1965-ben célul tűzte ki, hogy „támogatni kell a nagyobb szerzetes elöljárók Szentszék által fölállított tanácsait vagy konferenciáit” (Perfectae caritatis, 23; ld. még Codex Iuris Canonici, 1983, 708—709). Mivel azonban Magyarországon akkor csak négy tanító szerzetesrend működhetett korlátozott körülmények között, ez az ajánlás nem volt megvalósítható. Csak a kommunista diktatúra megszűnésével, 1989-től kerülhetett rá sor, hogy a szerzetesrendek szabadon működjenek, és szerveződjenek. Így hosszú előkészület után, 1991. május 14-én megalakult a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK), majd pedig 1991. június 10-én a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK). A konferenciáknak eleinte nem volt önálló iratkezelése. Az adminisztratív ügyeket kezdetben a Kálmán Orsolya SSS által a józsefvárosi plébánián 1989 áprilisában létrehozott „szerzetesi reorganizációs iroda”, majd pedig 1990 szeptemberétől a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkárságának keretében működő Szerzetesi Iroda (Budapest, Ferenciek tere 4-8; Károlyi utca 4-6.) intézte. Ennek felelős referense Belle Éva RSCJ nővér volt, akit 1991-ben az MRK első elnökévé választott. Betegsége miatt 1991 végétől mindkét tisztségében Kálmán Orsolya SSS (az MRK első alelnöke) helyettesítette, majd 1993-ban véglegesen átvette feladatait.

   1995 végén az MRK és az FSZK „közös titkárságot” (vagy „központot”) hozott létre a budai ferences kolostor melléképületében (Rómer Flóris u. 4.), mert a püspökkari titkárság Szerzetesi Irodája már nem tudta megoldani a konferenciák növekvő feladatait. Ebben az irodában tartotta üléseit az MRK elnöksége és az FSZK állandó bizottsága is. Az MKPK szerzetesi irodájának iratai is az új irodába kerültek, nemcsak az FSZK és az MRK levelezése, üléseinek jegyzőkönyvei (I.1-2), hanem a szerzetesekre vonatkozó közös adatszolgáltatások, kimutatások, valamint Takács Nándor Jusztin OCD székesfehérvári segédpüspöknek, majd megyéspüspöknek az MKPK szerzetesügyi referensének 1989 és 1995 között keletkezett iratai is (I.3.a). Az MKPK Titkárságánál csak a püspöki karral összefüggésben lévő, az oda szerzetesi ügyekben beérkező iratok maradtak csak meg, pl. az alapműködéssel kapcsolatban felterjesztett gazdasági vonatkozású iratok.

   A két szerzetesi konferencia a közös titkárságot 2013. december 1-vel átköltöztette a pesti piarista székházba (Budapest, Piarista köz 1.). Neve ekkortól Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) lett, élére pedig Ulrik M. Monika SSND személyében irodavezetőt neveztek ki. 2018-ban az iroda az épületen belül új helyre költözött (a rendházi rész 1. emeletéről a gimnáziumi rész 5. emeletére). Ezt követően, 2019-ben merült fel az irattár levéltári rendezésének gondolata, Dobszay Benedek OFM, az FSZK elnöke és Lobmayer M. Judit SSND, az MRK elnöke alatt. A feladattal 2019 októberében Kiss Didák OFM, az MSZKI vezetője Sági Györgyöt, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársát bízta meg. A 2019 és 2021 között történt rendezésnek a piarista székház 1. emeletén a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (PMKL) adott otthont. Ennek vezetője, Koltai András Sági Györggyel együtt alkotta meg a kialakítandó levéltár rendszerét. A rendezett anyag 2020-tól a PMKL raktárának elkülönített részébe került.

   Földrajzi és kulturális környezet

   Feladatkör, hatáskör

   A levéltár feladata nem csak a szerzetesi konferenciáktól és intézményeiktől származó iratok rendezett megőrzése (amelyek az I. fondcsoportot alkotják), hanem az is, hogy biztosítsa a megszűnés veszélyének kitett szerzetesrendek iratainak fönnmaradását, akár eredetiben, akár digitális másolatban. (Utóbbi iratok alkotják a II. fondcsoportot.)

   Szervezeti felépítés

   Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

   Épület(ek)

   Állomány

   Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

   Hozzáférési adatcsoport

   Nyitvatartási idő

   Hozzáférési feltételek és követelmények

   A levéltár nem nyilvános, az iratok csak az FSZK és az MRK vezetőinek engedélyével kutathatók.

   Elérhetőség

   Szolgáltatási adatcsoport

   Kutatótermi szolgáltatások

   Másolatkészítési szolgáltatások

   Nyilvános terek

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

   Sági György, Koltai András, 2021

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     Karbantartási figyelmeztetések

     Kapcsolódási pontok

     Kapcsolódási pontok

     • Budapest (Geographic subregion)