fond 05 - Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya iratai

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU MSZKL II.05

Cím

Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya iratai

Dátum(ok)

 • 1892–1998 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

1350 fájl, 22 mappa = 13 kötet, 1 füzet, 4 csomó

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

Iratképző neve

(1913–)

Szervtörténet

Az első Szent Orsolyáról nevezett társaságot (Compagna di S. Orsola) Merici Szt. Angéla ferences harmadrendi alapította 1535-ben Bresciában fiatal lányok számára, jámbor egyesületként. A társaság nagy népszerűségnek örvendett, és hamarosan Észak-Itália más városaiban is szerveztek hasonlókat. Tagjaik szüzességet fogadtak, és az egyéni és közös imádságok mellett betegeket ápoltak, és hittant tanítottak kislányoknak, sőt néhol közös életet kezdtek. Franciaországban a 17. század első felében nyolc különálló kolostorban élő orsolyita kongregáció jött létre, saját szabályzatokkal, amelyek többnyire lányok oktatásával foglalkoztak. Az egyik anyakolostort François d’Escoubleau bordeaux-i érsek alapította 1606-ban, majd az innét kibontakozó kongregáció tagjai Belgiumban és a Habsburg tartományok fővárosaiban is megtelepedtek (Prága, 1650; Bécs 1660; Pozsony 1676, stb.). A pozsonyi kolostort Habsburg Claudia császárné (I. Lipót császár felesége) alapította. A magyar püspökök, főurak és jezsuita lelki vezetőik által inspirált jómódú asszonyok segítségével az orsolyiták innét más magyarországi városokba is eljutottak: Kassa (1697), Varasd (1703), Nagyszombat (1724), Nagyszeben (1733). A győri (1726) és a soproni (1747) kolostorokat Bécsből, a nagyváradit (1774) pedig Kassáról népesítették be. Az egyes kolostorok önállóak voltak, de összefűzte őket a közös lelkiség, és élet, mivel mindenhol lányneveléssel foglalkoztak. A 19. század során oktatási kínálatuk követte az állami előírásokat, és az elemi mellett polgári iskolákat, tanítóképzőket, végül leánygimnáziumokat is vezettek.

XIII. Leó pápa 1900-ban egyesülésre hívta föl az orsolyita rendházakat. Az akkor létrehozott Római Unióhoz a hét magyarországi rendház közül kezdetben csak a pozsonyi és a nagyszombati csatlakozott. Ezek 1906-ban az Osztrák-Magyar Tartományba nyertek beosztást, de miután 1913-ban a győri orsolyiták is csatlakoztak az unióhoz, a Magyar Tartomány pozsonyi központtal önállósult. Az unióban a római általános főnöknő és tanácsa nevezte ki tartományfőnöknőket, az pedig a házfőnöknőket. Az új tagokat a tartományfőnöknő vette föl, és a tartomány közös noviciátust indított. Ezt eleinte pozsonyi régi házban rendezték be, de 1920-ben áttelepült a rendház hegyi pihenő fürdőházába, a Máriahonba. Az unió egyik következménye az lett, hogy a rend 1924-ben lemondott az ünnepélyes fogadalomról, mert az ezzel járó szigorú, pápai klauzúra szinte lehetetlenné tette a tanítással járó feladatokat, a tanfolyamokon, gyűléseken, kirándulásokon való részvételt.

A trianoni szerződés után kialakult helyzetben a pozsonyi, nagyszombati és modori rendházak 1928-ban az új csehszlovák rendtartományhoz csatlakoztak, amelynek első székhelye Pozsonyban volt. 1933-ban azután különváltak a cseh nővérektől, és létrejött a szlovákiai rendtartomány, amelybe 1934-ban a kassai nővérek is beléptek. Az újoncházat az 1930-ban vásárolt cíferi kastélyba, majd 1939-ben Batizfalvára (Batizovce) helyezték. A nővéreknek a tanítást szlovákul kellett folytatniuk.

A csonka Magyarország területén csak a győri és kisvárdai uniós, valamint az önálló soproni és (Kassáról 1915-ben alapított) dombóvári rendházak maradtak. Az uniós rendházak azonban tovább gyarapodtak a Bácsán (Győr m., 1922), Hevesen (1922) és Egerben (1928) alapított új intézményekkel. 1928-ban a magyar rendházakat a csehszlovákiaitól függő altartománnyá (viceprovincia) minősítették, de mivel Pichler M. Alfonza csehszlovák tartományfőnöknő nem tudott Magyarországra menni, 1929-ben tartományi rangot kapott. A magyar tartományi noviciátus már 1922 óta Győrben kapott helyet (1928-ban három hónapig Bácsán), de mivel a győri ház szűkösnek bizonyult, 1931-ben Eger-Hajdúhegyen vásároltak erre a célra egy papi nyaralót. A jelölteket (posztulánsok) eleinte az egyes házak vették föl, és sajátjukként küldték a győri noviciátusba, 1932-tól fogva azonban posztulát is Egerben működött.

A magyar uniós tartomány központját Horváth M. Alojzia tartományfőnöknő 1936-ban Budapestre költöztette, ahol a Stefánia úton (Stefánia út 57., 1940-től 63.) bérelt villát, amely tanulmányi házként és internátusként is szolgált. Szudey Orsolya tartományfőnöknő 1943-ban a Pincehelyhez tartozó Görbőn vásárolt egy magánszanatóriumnak épült házat, azzal a céllal, hogy a háború alatt oda menekíthessék a tanulmányi házat. Ez előrelátó lépésnek bizonyult, mert a Stefánia úti ház 1944-ben bombatalálatot kapott. A tanulmányi ház ezért 1945-től a Városligeti fasorban (Vilma királyné út 47.) működött, majd 1947-ben a rend a Németvölgyi úton (81. sz.) vásárolt egy villát. Görbőre pedig ugyanekkor a noviciátus költözött, mivel az egri Hajdúhegy az orosz katonák miatt nem volt biztonságos. Helyére 1948-ban a Hevest elhagyó orsolyiták költöztek.

A háború máshol is súlyos pusztításokat okozott az orsolyitáknak. Győrött egy orosz katona rálőtt Vátzy M. Terézia főnöknőre, aki egy juvenistát védelmezett, de a lövedék csak a homlokát súrolta.

Eközben négy kassai magyar orsolyita, akik nem akartak szlovákul tanítani, 1922-ben Budapesten, a Rózsadomb alján (Zivatar utca) alapítottak új rendházat és iskolát, amely 1929-re épült föl. Mivel közösségük nem gyarapodott kellő számú hivatással, Serédi Jusztinián érsek nyomására 1932-ben egyesültek a soproni rendházzal, és 1940-ben Szegeden alapítottak tanulmányi házat.

A Románia területére került nagyváradi orsolyiták, akik még 1917-ben beléptek az unió magyar tartományába, 1924-ben elszakadtak a Magyar Tartománytól, és 1927-ben a generális ház főhatósága alá kerültek. 1936-tól kénytelenek voltak románul tanítani, de 1940 és 1945 között ismét a magyar tartományhoz tartoztak. 1927-ben a varasdi ház is az uniót választotta, és a jugoszláv tartomány része lett.

A dombóvári ház sem maradt önálló, hanem 1946-ban a Római Unióhoz csatlakozott. Néhány nővér azonban, aki ezt ellenezte, Püspökszentlászlóra költözött, Virág Ferenc püspök nyaralójába (amelyet a háború alatt már menedékként használtak), ahol erdei iskolát is nyitottak. 1948-ban a soproniak is egyesülni szerettek volna, de uniójuk jogi hiányosságok miatt nem jött létre.

A kommunista diktatúra mindenhol államosította az orsolyiták intézményeit. Miután Magyarországon 1948-ban államosították az iskolákat, 33 orsolyita távozott, akik főként Franciaországban találtak új munkát. A soproni nővérek közül néhányan a Bécshez tartozó Strebersdorfban vezették a keresztény iskolatestvérek intézetének háztartását, rendházuk 1958-tól csatlakozott a Római Unió osztrák tartományához.

A romániai nővérek házainak (Nagyvárad, Nagyszeben) fölszámolására 1949-ben került sor. Az orsolyiták ezután varrásból, kerti munkából éltek vagy sekrestyésként dolgoztak. Sipos Edmunda megjárta a Duna-delta kényszermunkatáborait, Hajdu Gabriella pedig 1961-ben hitoktatásért börtönbüntetést kapott, és két év múlva ott hunyt el. Csehszlovákiában 1950-ben az orsolyita nővéreket is gyűjtőtáborokba internálták, a fiatalabbakat textilgyárakban dolgoztatták, mások fogyatékos gyerekek tanítását vállalták. Magyarországon 1950 nyarán szintén deportálás várt a nővérekre. A győrieket például Szécsénybe, majd Újszászra, a dombóváriakat Máriapócsra vitték, a kisvárdai kolostor pedig gyűjtőhellyé vált. Volt, aki hitoktatásért börtönbüntetést kapott (Hopp Felicitász, 1961).

A kommunista diktatúra után a nővérek Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban ismét megkezdték közösségi életüket és nevelő munkájukat. A szlovákiai tartomány nővérei Pozsonyban, Nagyszombatban iskolákat, Kassán internátust nyitottak. Az 1990-es években a magyar tartomány is visszakapta egykori iskoláinak többségét, de azokat az más egyházi szervek tartják fönn: Győrben és Sopronban a győri egyházmegye, Budapesten (Szent Angéla iskola) a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Kisvárdán a debrecen-nyíregyházi egyházmegye, Nagyváradon a váradi egyházmegye, Dombóváron pedig a pécsi egyházmegye. Utóbbit 2021-ben a győri és egri leány kollégiumokkal (diákotthonokkal) együtt a győri bencés perjelség vette át. Viszont 2017-ben Kisvárdán ismét megtelepedtek a Kassáról érkező orsolyita nővérek.

Kolostorok (rendházak): [Bécs (1660)] > Pozsony (1676–, RU 1900)#, Győr (1726–, RU 1913), Sopron (1747–, RU 1991)##; # > Kassa (1697–, RU 1934)###, Varasd (1703–, RU 1927), Nagyszombat (1724–, RU 1900), Nagyszeben (1733–1949); ## > Szeged (1940–1950); ### > Nagyvárad (1774–, RU 1917), Dombóvár (1915, RU 1946)####, Budapest-Rózsadomb (1922–1950, unió Sopronnal 1932); #### > Püspökszentlászló (1946–1950)

A Római Unió Magyar Tartományához (1914) tartozó házak: Pozsony (RU 1900–1928), Nagyszombat (RU 1900–1928), Modor (1903–1928), Szárazpatak (Suchá nad Parnou, 1910–1928), Győr (RU 1913–); Nagyvárad (RU 1917–1924, 1940–1945), Kisvárda (1918–1950), Heves (1922–1948), Bácsa (1923–1950), Eger (1928–), Eger-Hajdúhegy (1931–1950), Budapest (tartományi és tanulmányi ház, 1936–1950), Pincehely (1943–1950), Ménfőcsanak (Győr m., 1944–1950), Sopron (RU 1991–). – Szlovák Tartomány (1928): Pozsony (RU 1900–), Nagyszombat (RU 1900–), Modor (1903–), Szárazpatak (Suchá nad Parnou, 1910–1930, 1941–), Osgyán (1934–1949), Cífer (1930–1938), Nagylévárd (1930. k.–1949), Kassa (RU 1934–), Batizfalva (1939–1950)

A Magyar Tartomány főnöknői: Irtzing M. Ignácia (Pozsony) 1914–1926 generális asszisztensnő lett; Pichler M. Alfonza (Pozsony) 1926.10.21–1929; Horváth M. Alojzia (Eger) 1929–1937; Szudey M. Orsolya (Kisvárda) 1937–1946; Köbli M. Ignácia 1946–1979†; Molnár Márta M. Mechtild 1979–1994; Ruttmayer Terézia M. Paula 1994–2003; Bernik M. Rozália 2003–2009; Matkovics M. Emerica 2009–

A megőrzés története

Az orsolyiták iratainak nagy része 1950-ben szétszóródott és elveszett, annak ellenére, hogy a legfontosabb iratokat, például a krónikákat a nővérek igyekeztek menekíteni. Korma M. Melánia például 1960-as években szomorúan említette, hogy amikor az egri nővérek 1950-ben, az elhurcolás hírére elmenekültek házukból, a krónikát az asztalon felejtették, és „most ez a könyv, a saját tanúvallomásuk, a kommunisták kezébe került” (Kéziratok, 6, p. 102). A kisvárdai krónikát a helyi plébánia őrizte meg (Sebők 2016, 128), a nagyváradit pedig Rozs Margit nővér, akitől 1965-ben egy házkutatás során került a Nagyváradi Állami Levéltárba (Balla-Lakatos 2016, xxv). A soproni ház irataiból jelentős mennyiséget őrzött meg a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (XII.6), de egyes tételek találhatók az MNL Országos Levéltárában és Győri Levéltárában is.

A szétszóródott iratok felderítését és összegyűjtését Kiss Ilona nővér, a rend Lyonban élő, könyvtáros és levéltáros tagja, valamint Pintér Tamás, a győri orsolyita gimnázium tanára kezdték meg 2009-ben, a győri rendházban. A gyűjteményt (Szent Orsolya Rend Magyar Tartományának Levéltára, SZORMTL) visszaemlékezésekkel, interjúkkal is gyarapították. A fontosabb, régi tételekről az MSZKL számára 2020-ban Szilas Norbert (ASM Fotó Stúdió, Kesztölc) készített digitális felvételeket.

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

A digitalizált anyag sorrendje nem egyezik meg az eredeti levéltári renddel.

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

  Anyag írásrendszere

   Nyelv és írásrendszer megjegyzések

   Fizikai jellemzők, technikai követelmények

   Segédletek

   Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

   Eredeti példányok léte és őrzőhelye

   Szent Orsolya Rend Magyar Tartománya Levéltára (Győr)

   Másolatok léte és őrzőhelye

   Kapcsolódó leírási egységek

   • MNL Országos Levéltára, R 302: Egyházi iratgyűjtemény, Szent Orsolya Rend, 1797-1947, 0,05 ifm
   • MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, XII.4: Győri rendház, 1907–1936, 0,05 ifm
   • MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, XII.6, Soproni rendház, 1746–1950, 4,02 ifm
   • MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltára, XII/3: Újszegedi tanulmányi ház, 1935–1947, 0,08 ifm
   • Románia Nemzeti Levéltárának Bihar Megyei Fiókja / Filiala Judeţeană Bihor al Arhivelor Naţionale ale Românie, Nagyváradi római katolikus püspökség levéltára. Publico-ecclesiastica, n° 220a, Nagyváradi Szent Orsolya zárda krónikája az alapítástól 1772-től kezdődőleg, 1873-1945
   • Kisvárdai római katolikus plébánia, Római Unióhoz tartozó Szent Orsolya Rend kisvárdai házának krónikája.
    Az egykori orsolyita iskolák iratai némileg más úton, az iskolák 1948. évi államosítása után, az utódintézményekből kerültek állami levéltárakba:
   • MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, VIII.146. Győri elemi leányiskola, 1869–1945; VIII.302. Leányiskola 1923-1945; VIII.604. Női kereskedelmi tanfolyam 1928-1938; VIII.59. Tanítóképző és líceum 1926-1949; összesen 3,30 ifm.
   • MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, VIII.55. Soproni Immaculata leánygimnázium, 1913-1948; VIII.57. Női ipariskola, 1927-1941; VIII.60. Vincentianum mezőgazdasági leányközépiskola, 1941-1948; VIII.64. Tanítónőképző, 1865-1948; VIII.654. Internátus 1898-1948; VIII.106. Polgári Leányiskola, 1869-1948; VIII.1911. Immaculata Általános Iskola, 1947-1948; X.299. Mária kongregáció 1908-1948; X.123. Immaculata Leánygimnázium Önképzőköre; 1939-1946; X.125. Tanítónőképző önképzőköre, 1928-1948; X.126. Polgári leányiskola Árpádházi Szt. Erzsébet Önképzőköre, 1925-1939; összesen 8,29 ifm
   • MNL Heves Megyei Levéltára, VIII.238. Hevesi polgári Leányiskola iratai, 1926-1948, 0,08 ifm
   • Budapest Főváros Levéltára, VIII.29. Szent Angéla Leánygimnázium, 1928-1948; VIII.147. Női ipari iskola, 1927-1932; VIII.135. Leánylíceum és Tanítónőképző, 1931-1974; VIII.282. Polgári leányiskola, 1897-1930; VIII.518. Elemi iskola, 1928-1945; VIII.777. Női iparostanonc iskola, 1930-1932; VIII.1926. Orsolyarendi és Érseki Katolikus Leánygimnáziummal kapcs. általános iskola, 1945-1949; összesen 5,25 ifm
   • Győri Városi Levéltár, VIII.31: Ipari Leányközépiskola, 1923–1952, 0,08 ifm.

   Kapcsolódó leírások

   Publikációk

   • Kozma M. Melánia OSU, Orsolyiták Magyarországon (kézirat, Róma, 1960–1964). – Kéziratok, 6.
   • Németh Tihamérné Kovács Adrienne, „Szeress, és jobb lesz a világ!” : A győri Szent Orsolya Rend tevékenysége 1726-tól napjainkig, Győr, 2000.
   • Sági Éva, A soproni Szent Orsolya Iskola története, in Soproni Szemle 61(2007):1, 23-39. – URL: http://sopszem.sopron.hu/sopszem//2007-LXI-1.PDF
   • Gráberné Bősze Klára, A Szent Orsolya Rend megtelepedése Budapesten: A budai orsolyiták iskoláinak története 1922–1948, Könyv és nevelés 16(2014):2. 77-94. – URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_szent_orsolya_rend_megtelepedese_budapesten
   • „…fogadok örökös szegénységet, tisztaságot és engedelmességet…”: A Szent Orsolya Rend nagyváradi házának krónikája: (1772-1945), s. a. rend. Balla Tünde– Lakatos Attila, Oradea, 2016.
   • Sebők, Szilvia, A Szent Orsolya-rend nővéreinek tevékenysége a kisvárdai Tanítóképző Intézetben, in Doktorandusz hallgatók IV. konferenciája, 2015, Eger, 2016, 115-129. – URL: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/5580
   • Sebők Szilvia, A kisvárdai Szent Orsolya-rendi Tanítóképző Intézet mindennapjai az iskolai értesítők tükrében, in Mozaikok a 18-20. századi magyar és egyetemes történelemből, Eger, 2017, 225-239. – URL: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/5386

   Megjegyzések adatcsoport

   Alternatív azonosító(k)

   Kapcsolódási pontok

   Téma kapcsolódási pontok

   Hely kapcsolódási pontok

   Név kapcsolódási pontok

   Műfaji Kapcsolódási pontok

   Ellenőrző adatcsoport

   Leírási azonosító

   Intézmény azonosítója

   Felhasznált szabályok és/vagy előírások

   Állapot

   A leírás részletezettségi szintje

   A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

   Nyelv(ek)

    Írásrendszer(ek)

     Források

     A leírás készítése és készítője

     Koltai András, 2021

     Gyarapodási adatcsoport