Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Zone d'identification

Identifiant

VFL

Forme autorisée du nom

Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

forme(s) parallèle(s) du nom

 • Veszprémi Érseki Levéltár

Autre(s) forme(s) du nom

  Type

  • Religieux
  • római katolikus
  • egyházmegyei
  • nyilvános magánlevéltár

  Zone du contact

  Type

  Adresse

  Adresse physique

  Vár utca 16.

  Localité

  Veszprém

  Région

  Veszprém

  Nom du pays

  Hongrie

  Code postal

  8200

  Téléphone

  +36-88-426-088

  Fax

  +36-88-426-287

  Courriel

  Note

  Zone de description

  Historique

  A levéltár közel egyidős magával az egyházmegyével, mivel az egyházmegyére vonatkozó oklevelek megőrzésére itt is gondosan ügyeltek. Bár a középkor folyamán többször is tűzvész pusztított benne (például 1276-ban, Csák Péter rablótámadásakor, valamint 1381-ben), mégis a két levéltárban összesen mintegy 1800 középkori oklevél maradt fönn. A püspöki és káptalani birtokok (és persze az ezekre vonatkozó oklevelek) megosztásától (12–13. század) beszélhetünk külön püspöki és káptalani levéltárról, bár ezek helyileg nem különültek el egymástól. Mindkettőt a székesegyház sekrestyéjében őrizték a kincstárral együtt. A két levéltár csak 1544-ben vált el egymástól, amikor is az előbbi Sopronba került, míg az utóbbit Sümegre szállították.

  A kanonokok már a 17. században visszahozták irataikat Veszprémbe, ahol őrzési helyüknek ismét a székesegyház sekrestyéjét jelölték ki. A káptalan már a középkorban is működött hiteleshelyként, majd a soproni száműzetés évszázada után ismételten végeztek hiteleshelyi feladatokat. Az ennek nyomát őrző jegyzőkönyvek alkotják a káptalani hiteleshelyi levéltár magvát. (Ez ma letétként a Veszprém Megyei Levéltárban található.) A káptalani levéltár másik része a káptalan magánlevéltára. Itt találhatóak a káptalan birtokjogaira vonatkozó oklevelek, a káptalant és a püspökséget érintő pápai bullák, a tizedügyek szabályozására vonatkozó iratok, valamint egyebek mellett a gazdasági jegyzőkönyvek. A káptalani levéltárról 1881-ben lajstrom készült, okleveleit pedig 1903-ban Lukcsics József rendezte. Ekkor az iratok a székesegyház sekrestyéje fölötti helyiségekben voltak.

  A püspöki levéltár egészen a 18. század derekáig Sümegen maradt. 1717-ben, a török háború hírére Volkra Ottó János püspök a győri káptalannál helyezte el a fontosabb birtokjogi okmányokat, amelyek azonban ott elpusztultak. Végül Padányi Bíró Márton püspök (1745–1762) az iratanyagot Sümegről a veszprémi püspöki palotába szállíttatta. Utóda, Koller Ignác püspök (1762–1772) saját iratait és a levéltárból kiemelt egyéb iratokat külön gyűjtötte, ebből alakult ki az ún. Koller-gyűjtemény. A püspöki levéltár első komoly rendezésére az 1830-as években került sor, amikor az iratokat tartalmi alapon sorozatokba osztották be, és azokon belül esperességek és plébániák szerint rendezték. Ugyanakkor, 1835-től áttértek az iratok folyamatos, folyószám szerinti elhelyezésére is. A püspöki levéltár anyagának legfontosabb oklevelei (köztük több mint 600 darab középkori) 1895-ban letétként a káptalani levéltárba kerültek.

  A püspöki jószágkormányzósághoz és az uradalmakhoz (Karád, Sümegi, Veszprém központtal) kapcsolódó gazdasági iratanyagot külön gazdasági levéltárban helyezték al a jószágkormányzóságon. Ennek azonban csak egy része került a püspöki levéltárba, mivel 1925-ben helyszűke miatt az aktualitásukat vesztett iratokat kiselejtezték és papírmalomba akarták adni. A kiselejtezett anyag egy részét Pfeiffer János püspöki levéltáros mentette meg, egy másik része a vármegyei múzeumba került, az iratok többsége azonban odaveszett.

  A székesegyház felújítása miatt 1907-től a káptalani levéltár is nehéz helyzetbe került. Eleinte kanonoki házakban (Aggpapok háza, Körmendy-ház, Dubniczay-ház) helyezték el, egyik helyről a másikra költöztetve, majd végül 1972-ban az egykori ferences kolostor emeletén kapott megfelelő helyet. A megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodott az egyházmegye vezetése, amikor a káptalani levéltárat a püspöki levéltáros felügyelete alá helyezte, majd 1993-ban az addig önálló levéltárakat szervezetileg is összevonta.

  Contexte géographique et culturel

  Textes de référence

  Structure administrative

  Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

  Bâtiments

  Fonds

  Instruments de recherche, guides et publications

  Borsa Iván, A veszprémi püspökség levéltárának első jegyzéke 1352-ből, in Levéltári Közlemények 20-23(1942-1945), 384-388.
  Lukcsics Pál, A veszprémi székeskáptalan levéltára, in Levéltári Közlemények 8(1930), 13–37.
  Lukcsics Pál, A veszprémi püspöki levéltár, in Levéltári Közlemények 9(1931), 151–181.
  Körmendy József, A veszprémi püspöki és káptalani levéltár Mohács előtti oklevelei, in Levéltári Szemle 30(1980), 463-480.
  Veszprémi Egyházmegye, összeáll. Dóka Klára, munkatársa Kredics László, Budapest, 1997 (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa, 4).
  Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 7: A Veszprémi, Székesfehérvári, Szombathelyi Egyházmegye térképei, összeáll. Dóka Klára, munkatársai Kiss Mária et al., Budapest, 1991 (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 10). –. A levéltár térképeinek katalógusa: 7–73.
  B. Virághalmy Lea, Pfeiffer János veszprémi nagyprépost hagyatéka szerzetesrendi vonatkozásokkal, in Egyház és művelődés: Pannonhalma 996-1996: Tudományos konferencia Pannonhalma és a magyar oktatás millenniuma emlékére: Pannonhalmi Főapátság 1996. október 27-29., szerk. Hajdú Ákos–Kokas Zsuzsa, Budapest, 1997, 173-190. – Pfeiffer János hagyatékának jegyzéke (Csonka László, B. Virághalmy Lea): 176–190.
  Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár / Erzdiözesan- und Domkapitelarchiv, Veszprém, összeáll. Hermann István, Veszprém, 2005. [28 p.]

  A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei

  1. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek - Visitationes canonicae (VÉL A/8), kész. Varga Tibor László, Veszprém, 2010.
  2. Lélekösszeírások, VÉL A/14., Rajczi Pál kéziratos segédletének felhasználásával kész. Varga Tibor László, Veszprém, 2010.
  3. Végrendeleti ügyek, VÉL A/22. 16., kész. Hermann István, Veszprém, 2010.
  4. Potzner Ferenc–Varga Tibor László, A veszprémi székesegyház 1907-1910 közötti átépítésének iratai: VÉL J/6 13-15. doboz és J/8 E/102. ATJ 1-2, Veszprém, 2011.
  5. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár fond- és állagjegyzéke, szerk. Karlinszky Balázs, Veszprém, 2013.
  6. Acta et fragmenta visitationes canonicae parochiarum, szerk. Varga Tibor László, Veszprém, 2014.
  7. Püspöki birtokjogi iratok (1527-1785) - Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia (1527-1785), szerk. Karlinszky Balázs, Veszprém, 2014.

  Zone de l'accès

  Heures d'ouverture

  Kedd, csütörtök
  8–16 óra között

  Conditions d'accès et d'utilisation

  Accessibilité

  Zone des services offerts

  Services d'aide à la recherche

  Services de reproduction

  Espaces publics

  Zone du contrôle

  Identifiant de la description

  Identifiant du service d'archives

  Règles et/ou conventions utilisées

  Statut

  Niveau de détail

  Dates de production, de révision et de suppression

  Langue(s)

   Écriture(s)

    Sources

    Notes de maintenance

    Mots-clés

    Points d'accès

    • Észak-Dunántúl (Geographic subregion)
    • Dél-Dunántúl (Geographic subregion)