Showing 24658 results

Archival description
22 results with digital objects Show results with digital objects
HU PL I · fondcsoport · 1526 - 1950
Part of Prímási Levéltár

Az addig egységesen kezelt levéltárat Batthyány József prímás választotta ketté. Az egyház birtokaira és gazdasági ügyvitelére vonatkozó okleveleket és iratokat Archivum saeculare néven, Jelencsics, majd Dvornikovics levéltárosok munkájával külön rendeztette; ugyanakkor intézkedett az egyházkormányzati iratok rendezéséről is. A munkát 1779-ben udvari káplánjára, Stegner Istvánra bízta, s ennek nem sokára történt távozása után Fuchs Ferencnek, a későbbi egri érseknek adta.
Fuchs komoly előkészülettel látott a munkához. Egyik jelentésében írja, hogy – mint Andrássy Károly báró fiainak nevelője – rendezte az Andrássy család betléri levéltárát, majd tanulmányozta a magyar udvari kancellária és a helytartótanács levéltári rendszerét. Ezeknek az ismereteknek birtokéban végezte el a prímási egyházi levéltár rendezését 1781–1785-ben. 1786. december 30-án zárta le a rendezéshez és a levéltár további kezeléséhez készített útmutatóját: <i>Directorium et speculum pro manipulantibus Archivum Ecclesiasticu</i> címen. A primás életében a Fuchs megteremtette rendszert folytatták tovább. A későbbi iratokhoz további segédletek készültek, Jordányszky Elek levéltáros pedig az addigi lajstomkönyvek alapján a század végén összesítő elenchust is készített. (A rendezésre vonatkozó, iratok: Batthyány prímás iratai Prot. I, No. 818; Prot. III, Intr. No. 17, 18, 20.)
A prímás utasítáa értelmében Fuchs a helytartótanács irattári rendszerét vette alapul. Ennek „departamentumait” nyolc „kategóriával helyettesítette. Ezeken belül a helytartótanácsi iratok kisebb tárgyi csoportjait jelentő „fontes” megfelelői „numeri”, s az ottani „positiones” párhuzamai a „numeri subalterni”. A kategóriák megállapítása után Fuchs az egyházi levéltár iratait két részre osztotta. A Barkóczy prímás haláláig (1765) bezárólag terjedő iratok az Archivum vetus, a Batthyány érseksége alatt (1776-tól) keletkezett iratok az Archivum novum nevet kapták. A kategóriákat a „régi levéltárban a lehetőség szerint, az „újban” pedig többé-kevésbé következetesen alkalmazva, Fuchs ezek alapján rakta pontosabb rendbe az iratokat, és készítette el a lajstromkönyveket.

Untitled
Iktatott iratok
HU EOL II.C.01.A.03.b · alsorozat · 1991 - 2000
Part of Evangélikus Országos Levéltár
 1. doboz: Iktatott iratok (1991-1993)
 2. doboz: Iktatott iratok (1994-1996)
 3. doboz: Iktatott iratok (1996)
 4. doboz: Iktatott iratok (1996)
 5. doboz: Iktatott iratok (1997)
 6. doboz: Iktatott iratok (1998-2000)
Vegyes iratok
HU EOL II.C.01.A.03.c · alsorozat · 1989 - 2002
Part of Evangélikus Országos Levéltár
 1. doboz (1989-1990)
  Zsinati előkészítő anyagok

 2. doboz (1990-1991)
  ~ előkészítő bizottsági javaslatok

 3. doboz (1990-1991)
  Zsinati vegyes iratok (előkészítő bizottsági javaslatok)
  ~ felhívás az MEE zsinatához (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok iratai (dossziék, 3 példány)

 4. doboz (1991)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezések – Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) tanácskozási és ügyrendje (csomó)
  ~ Fabiny Tibor zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Szemerei Zoltán zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Andorka Rudolf zsinati anyagai (dosszié)
  ~ megbízó levelek (dosszié)
  ~ zsinati póttagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása /rendes tagok/ (dosszié)
  ~ egyházi háztartás, gazdasági rend (csomó)
  ~ tanácskozási és ügyrend (dosszié)

 5. doboz (1992)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz I. (dosszié)
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz II. (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 57. évf., 8. sz. zsinati melléklete, 1992. febr. 23./ (újság)

 6. doboz (1993)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ levelek, értesítők /1993. febr. 20-21-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. jún. 25-27-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. okt. 8-10-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ zsinati távollétek, helyettesítések (dosszié)
  ~ tagok, póttagok hiánya, pótlása /1993. júl. 7./ (dosszié)
  ~ egyházi törvénykezések (pallium)
  ~ jóváhagyott törvények /1993-1994/ (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 58. évf., 28. sz. zsinati melléklete /1993. júl. 11./ (2 példány, újság)

 7. doboz (1994)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezés (dosszié)
  ~ az V. sz. tv. /missziói tv./ anyaga (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 59. évf., 4. sz. zsinati melléklete, 1994. jan. 23./ (újság)
  ~ Vallástétel az életünket meghatározó értékekről és normákról /Szociáletikai nyilatkozat/ (dosszié)
  ~ Thurnay Béla 3. sz. Zsinati Bizottsági iratai (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)

 8. doboz (1995-1996)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)
  ~ Zsinati Iroda anyagai (dosszié)
  ~ oktatási tv. (dosszié)
  ~ jóváhagyott törvények (dosszié)

 9. doboz (1997)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ a 25. ülésszak melléklete /1997. jan-febr./ (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (4 dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. ápr. 14./ (dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. máj. 21./ (dosszié)
  ~ TKVCS-iratok /Törvénykönyv Kialakítását Véglegesítő Csoport/

 10. doboz (1998)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ névtár + 1 floppy lemez (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ névsorok (dosszié)
  ~ megbízólevelek I-II. (dosszié)
  ~ Északi Evangélikus Egyházkerület presbiteri ülésének iratai (dosszié)

 11. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 4. sz. Gazdasági Bizottság iratai (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ MEE törvényei (pallium)
  ~ Egyházi Szolgálat Bizottsága iratai (dosszié)
  ~ helységek beosztásai az egyházmegyékben (dosszié)
  ~ Oktatási Bizottság iratai (dosszié)

 12. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 6. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. máj. 28-29./ (dosszié)
  ~ 8. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. dec. 10-11./ (dosszié)

 13. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok

 14. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei (3 példány)
  ~ Ügyrendi Bizottság iratai (dosszié)

 15. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok

 16. doboz (2001)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei
  ~ vegyes iratok (2002) (1 pallium)

HU EOL II.C.01.B.02.a · Part · 1991 - 1997
Part of Evangélikus Országos Levéltár

MÁSODIK DOBOZ:

 1. ülés: 1991. jún. 8-9.
  • Újságcikkek a zsinatról
  • Meghívó,
  • Napirend,
  • Nyilatkozat a zsinatról,
  • Jegyzetek,
  • Javaslatok
  • A Zsinat tagjai: 1991. jún. 8-9. (névsor)

Előkészület a 2. ülésre

 • Meghívók
 • Jegyzetek megbeszéléseken: 1991.jún.12.- 1991. aug. 22.
 • dr. Reuss András levelezése: Dr. Andorka Rudolf, dr. Boleratzky Lóránd, dr. Sólyom Jenő, Zászkaliczky Péter, ifj. Zászkaliczky Pál. dr. Cserháti Péter
 • 2 db önéletrajz: dr. Andorka Rudolf és dr. Reuss András
 1. ülés: 1991. aug. 23-24.
  • A 2. ülés napirendje
  • Jegyzetek az üléseken
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinatának nyilatkozata, 1991. aug. 23-24.
  • Az MEE zsinatának tanácskozási és ügyrendje, 2 pld.

Előkészület a 3. ülésre

 • Levelezés: Cserháti Péter, Koczor Miklós, id. Kendeh György
 • Jegyzet a zsinati elnökség 1991. szept. 27-i ülésén
 • Javaslatok
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1991. nov. 23-24.
  • Napirendje
  • A zsinati küldöttek bemutatkozása (névsor, adatok)
  • Jegyzet a3. zsinat ülésén
  • Nyilatkozat, 1991. nov.

Előkészület a 4. ülésre: 1991 ősz – 1992. febr.

 • Jegyzet az elnökségi ülésen: 1992. jan. 17.
 • Meghívó a 4. ülésre
 • Levelek: dr. Herényi István, dr. Luthár Jenő
 • Dr. Sólyom Jenő levele és indítványai a zsinatnak
 • Kommentár az MEE nyilatkozatához. A szerző ismeretlen fiatal lelkész. (sine dato)
 • Ittzés Gábor lemondása + válasz
 • Fabiny Tamás levele, 3 válasz
 • Újságcikkek
 1. ülés: 1992. febr. 7-8.
  • Napirend
  • Javaslatok
  • Jegyzetek

Előkészület a zsinat 5. ülésére: 1992 tavasz

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. jún. 26-28.
  • Jegyzet
  • Napirend + levelezés
  • Módosító javaslat az ügyrendről
  • A Budapest-Fasori Gimnázium tantestületének tiltakozása

Előkészület a zsinat 6. ülésére

 • Jegyzet
 1. ülés: 1992. aug. 28-30.
  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
  • Dr. Sólyom Jenő előterjesztése az egyházi iskolák zsinati képviseletéről

HARMADIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1993, 1994, 1995)

Előkészület a zsinat 7. ülésére
Jegyzet: Az Oktatási bizottság ülése Győrben

 1. ülés. 1993. jan. 8-9.
  • Napirend
  • Jegyzetek

Előkészület a 8. ülésre

 • Lemondások a zsinati tagságról: dr. Boleratzky Lóránd, dr. Okolicsányi Pál
 1. ülés: 1993. febr. 20-21.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Törvényjavaslatok
 2. ülés: 1993.jún. 25-27.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Kiegészítés a T. Bizottság elnöke hozzászólásához
  • A Budapest-Fasori Ev. Gimnázium igazgatójával kapcsolatos beadványok
  • Egyházi szolgálat és más törvényekre javaslatok
 3. ülés: 1993. okt. 8-10.

  • Napirend
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Dr. Hafenscher Károly: Jelentés a 2. sz. Teológiai Bizottság munkájáról
 4. ülés: 1994. jan. 7-8.

  • Napirend
  • dr. Reuss András: A 11. ülés megnyitója,2 old.
  • Napirend előtti felszólalás
  • Jegyzetek
  • Javaslatok
  • Levelezés
 5. ülés: 1994. febr. 26-27.

  • Napirend
  • Javaslatok
  • Iskolák küldötteinek választása (benne: több önéletrajz!)
 6. ülés: 1994. júl. 24-26.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Dr. Sólyom Jenő lemondása a zsinat alelnöki tisztéről
  • A Zsinat Elnöksége a zsinatról
 7. ülés: 1994. okt. 7-9.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat és az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) találkozója, 1994. szept. 22.
  • Javaslatok
 8. ülés: 1995. jan. 7-8.

  • Napirend
  • Boros Lajos lelkész lemondása a zsinati tagságról
  • Elnökségi beszámoló Sólyom Jenő levelének megtárgyalásáról
  • Javaslatok
 9. ülés: 1995. febr. 24-26.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Zászkaliczky Pál lemondása a 8. sz. Bizottság elnöki tisztéről
  • Javaslatok
  • A Cseh-Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmánya, 1991, 4 old.
 10. ülés: 1995. jún. 23-25.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 11. ülés: 1995. okt. 13-15.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 12. ülés: 1995. nov. 3-4.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A MEE adatai (1995)
  • Javaslatok

NEGYEDIK DOBOZ (A zsinat ülései: 1996, 1997)

 1. ülés: 1996. jan.12-14.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Javaslatok
 2. ülés: 1996. febr. 23-24.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés
  • Javaslatok
 3. ülés: 1996. jún. 28-30.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Elnökségi ülés
  • Levelezés, benne lemondások: Zászkaliczky Péter, Zászkaliczky Pál, dr. Horváth István Bp., Horváthné dr. Molnár Lívia Győr,
  • Javaslatok
 4. ülés: 1996. okt. 11-13.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés
  • A 23. zsinati ülés hivatalos zsinati tagjai (névsor)
  • Javaslatok
 5. ülés: 1997. jan. 17-18.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés: Kelet-Békési Egyházmegye levele a zsinatnak és az OLBK-nak + válasz
  • Javaslatok
 6. ülés: 1997. febr. 21-23.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 7. ülés: 1997. ápr. 25-27.

  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő több levele + válasz
  • Jegyzet
  • Javaslatok
 8. ülés: 1997. május 30-31.

  • Napirend – záró istentisztelet
  • Levelezés
  • Elnökségi ülés: 1997. máj. 21.
  • Jegyzőkönyv a 27. ülésen
  • Javaslatok
 9. ülés: 1997. június 21. – záró ülés

  • Levelezés
  • Jegyzőkönyv a 28. ülésen
  • A záró ülés hivatalosa (névsor)
HU EOL II.C.01.B.02.b · Part · 1998 - 2001
Part of Evangélikus Országos Levéltár
 1. ülés: 1998. febr. 28 – alakuló ülés
  • Napirend
  • Levelezés: benne dr. Sólyom Jenő levei: 1997. okt. 2., 1998. febr. 24.
  • Jegyzet
  • Javaslatok
  • Dr. Reuss András megbízása zsinati tagsággal (Evangélikus Hittudományi Egyetem), 1997. dec. 1.
  • Újságcikk: Sólyom Jenő: Milyen feladatok várnak a következő zsinatra?, Lelkipásztor 1997/11. 419-421. o.

1/B. ülés 1998. márc. 14. – az alakuló ülés folytatása

 • Napirend
 • Levelezés
 • Javaslatok
 1. ülés: 1998. máj. 23.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat 2. ülésének névsora
  • Levelezés
 2. ülés: 1998. szept. 25-27.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Levelezés
  • Javaslatok
 3. ülés: 1999. jan. 8-9.

  • Napirend
  • Napirend előtti felszólalás a zsinaton: dr. Reuss András, 1999. jan. 8.
  • Jegyzet
  • A zsinat határozatai: 1998. febr. 28-szept. 27.
  • Zsinati Híradó: 1998. nov. 10.
  • Levelezés: Görög Tibor, Molnár Gyula, dr. Cserháti Péter, Zsigmondy Árpád, Koczor Tamás, Laborczi Géza, Jakobinyi Sándor, Lackner Pál
  • Javaslatok
 4. ülés: 1999. márc. 12-13.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Az 5. ülés névsora
  • Levelezés: Sólyom Jenő, dr. Lampért Gyula
  • Javaslatok
 5. ülés: 1999. máj. 28-29.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • A Zsinat Elnökségének iratai
  • Levelezés: Sólyom Jenő, Káposzta Lajos
  • Javaslatok
 6. ülés: 1999. okt. 1-2.

  • Napirend
  • Jegyzet
  • Nyilatkozat a zsinaton: 1999. okt. 2.
  • Levelezés: Magyar László
  • Javaslatok
  • Sajtó
  • Nyilatkozat : Katolikus és evangélikus egyházi kiátkozások visszavonása, Augsburg, 1999. okt. 31.
 7. ülés: 2000. febr. 25-26.

  • Napirend
  • Levelezés
  • Javaslatok
 8. ülés: 2000. márc. 31-ápr. 1.

  • Napirend
  • Levelezés

12.ülés: 2000. szept. 15-16.

 • Javaslatok
 1. ülés: 2000. nov. 17-18.

  • Napirend
  • Levelezés
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényei, 2000. nov.
  • A Zsinat tagjainak névsora: 19998. febr. 28.-2000. dec. 31.
 2. ülés: 2001. febr. 3. – ünnepélyes záró ülés

  • Néhány irat
HU EOL IV.B.02.I.4 · File · 1969-1979
Part of Evangélikus Országos Levéltár

A tétel az alábbi jegyzőkönyveket/egyéb iratokat tartalmazza:

presbitériumi 1969. XI. 3.
presbitériumi 1969. XII. 20.
presbitériumi 1970. XI. 17.
számvevőszéki 1971. III. 12.
presbitériumi 1971. IV. 16.
tanácsülési 1971. VII. 20.
közgyűlési 1971. X. 9.
presbitériumi 1971. X. 9.
jelentések 1972‒1976
tanácsülési 1973. V. 9.
presbitériumi 1974. VII. 3.
közgyűlési 1974. VII. 4.
közgyűlési meghívók 1974. VII. 4.
felügyelőválasztási szavazatok 1974
presbitériumi 1977. IV. 30.
presbitériumi 1977. VI. 4.
közgyűlési 1977. VI. 4.
keltezetlen irat (1974?) – 2 lap, első oldala hiányzik
presbiteri névsorok 1978
presbitériumi 1979. VII. 24.

HU EOL IV.B.02.I.6 · File · 1991-1998
Part of Evangélikus Országos Levéltár

A tétel az alábbi jegyzőkönyveket/egyéb iratokat tartalmazza:

közgyűlési keltezetlen (1989‒1993?)
presbitériumi 1991. III. 5.
közgyűlési 1991. V. 11.
presbitériumi 1991. XI. 5.
presbitériumi 1992. III. 4.
presbitériumi 1992. X. 16.
presbitériumi 1993. I. 28.
közgyűlési 1993. I. 30.
presbitériumi 1993. III. 25‒26.
presbitériumi 1993. IX. 14.
közgyűlési 1993. X. 30.
presbitériumi 1993. XI. 30.
presbitériumi 1994. II. 9.
presbitériumi 1994. III. 29.
presbitériumi 1994. V. 31.
életrajzok (Bálint László, Győri József, Mihályi Zoltán) 1994
Hafenscher Károly kéri neve törlését az esperesjelöltek sorából 1994. IX. 29.
presbitériumi 1994. XI. 8.
esperes-iktató ünnepi közgyűlés 1994. XI. 19.
presbitériumi 1995. II. 9.
presbitériumi 1995. III. 9.
közgyűlési 1995. III. 18.
presbitériumi 1995. X. 9.
közgyűlési 1995. X. 26‒28.
presbiteri névsor 1996.
presbitériumi 1996. IV. 24.
presbitériumi 1997. III. 20.
presbitériumi 1997. VI. 18.
közgyűlési 1997. XI. 22.
presbitériumi 1998. III. 25.
közgyűlési 1998. VI. 20.
presbitériumi 1998. VI. 27.
presbitériumi 1998. IX. 16.
presbitériumi 1998. XI. 21.
közgyűlési 1998. XI. 21.

HU EOL IV.B.02.I.7 · File · 1999-2000
Part of Evangélikus Országos Levéltár

A tétel az alábbi jegyzőkönyveket/egyéb iratokat tartalmazza:

presbitériumi 1999. III. 9.
presbitériumi 1999. X. 12‒13.
jelölőbizottsági 1999. X. 15.
közgyűlési 1999. XI. 4.
gyülekezetek egyházmegyei presbiter és tisztségviselő-választása 2000
presbitériumi 2000. IV. 26.
jelölőbizottsági 2000. V. 10.
közgyűlési 2000. V. 27.
közgyűlési 2000. VI. 20.
presbitériumi 2000. X. 17.
közgyűlési 2000. XI. 21.
közgyűlési névsor (keltezetlen)
egyházmegyei tisztségviselők (keltezetlen)