116 találat látható

Levéltári leírás
alsorozat
Nyomtatási előnézet Hierarchy Megtekintés:

5 eredmények digitális objektummal/tartalommal Digitális objektummal rendelkező találatok

Iktatott iratok

 1. doboz: Iktatott iratok (1991-1993)
 2. doboz: Iktatott iratok (1994-1996)
 3. doboz: Iktatott iratok (1996)
 4. doboz: Iktatott iratok (1996)
 5. doboz: Iktatott iratok (1997)
 6. doboz: Iktatott iratok (1998-2000)

Vegyes iratok

 1. doboz (1989-1990)
  Zsinati előkészítő anyagok

 2. doboz (1990-1991)
  ~ előkészítő bizottsági javaslatok

 3. doboz (1990-1991)
  Zsinati vegyes iratok (előkészítő bizottsági javaslatok)
  ~ felhívás az MEE zsinatához (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok (dosszié)
  ~ zsinat előkészítő bizottságok iratai (dossziék, 3 példány)

 4. doboz (1991)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezések – Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) tanácskozási és ügyrendje (csomó)
  ~ Fabiny Tibor zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Szemerei Zoltán zsinati anyagai (dosszié)
  ~ Andorka Rudolf zsinati anyagai (dosszié)
  ~ megbízó levelek (dosszié)
  ~ zsinati póttagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása /rendes tagok/ (dosszié)
  ~ egyházi háztartás, gazdasági rend (csomó)
  ~ tanácskozási és ügyrend (dosszié)

 5. doboz (1992)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz I. (dosszié)
  ~ 1992. jún. 26-28-i zsinati ülés anyagai a jegyzőkönyvhöz II. (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 57. évf., 8. sz. zsinati melléklete, 1992. febr. 23./ (újság)

 6. doboz (1993)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ levelek, értesítők /1993. febr. 20-21-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. jún. 25-27-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ levelek, értesítők /1993. okt. 8-10-i zsinathoz/ (dosszié)
  ~ zsinati távollétek, helyettesítések (dosszié)
  ~ tagok, póttagok hiánya, pótlása /1993. júl. 7./ (dosszié)
  ~ egyházi törvénykezések (pallium)
  ~ jóváhagyott törvények /1993-1994/ (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 58. évf., 28. sz. zsinati melléklete /1993. júl. 11./ (2 példány, újság)

 7. doboz (1994)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ zsinati levelezés (dosszié)
  ~ az V. sz. tv. /missziói tv./ anyaga (dosszié)
  ~ Zsinati Híradó /Ev. Élet 59. évf., 4. sz. zsinati melléklete, 1994. jan. 23./ (újság)
  ~ Vallástétel az életünket meghatározó értékekről és normákról /Szociáletikai nyilatkozat/ (dosszié)
  ~ Thurnay Béla 3. sz. Zsinati Bizottsági iratai (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)

 8. doboz (1995-1996)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ távollévők, szálláskérők (2 dosszié)
  ~ Zsinati Iroda anyagai (dosszié)
  ~ oktatási tv. (dosszié)
  ~ jóváhagyott törvények (dosszié)

 9. doboz (1997)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ a 25. ülésszak melléklete /1997. jan-febr./ (dosszié)
  ~ távollévők, szálláskérők (4 dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. ápr. 14./ (dosszié)
  ~ elnökségi ülés iratai /1997. máj. 21./ (dosszié)
  ~ TKVCS-iratok /Törvénykönyv Kialakítását Véglegesítő Csoport/

 10. doboz (1998)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ névtár + 1 floppy lemez (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ zsinati tagok nyilvántartása (dosszié)
  ~ névsorok (dosszié)
  ~ megbízólevelek I-II. (dosszié)
  ~ Északi Evangélikus Egyházkerület presbiteri ülésének iratai (dosszié)

 11. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 4. sz. Gazdasági Bizottság iratai (dosszié)
  ~ 1. sz. Bizottság iratai (dosszié)
  ~ MEE törvényei (pallium)
  ~ Egyházi Szolgálat Bizottsága iratai (dosszié)
  ~ helységek beosztásai az egyházmegyékben (dosszié)
  ~ Oktatási Bizottság iratai (dosszié)

 12. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ 6. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. máj. 28-29./ (dosszié)
  ~ 8. ülésszak anyagának eredeti példányai /1999. dec. 10-11./ (dosszié)

 13. doboz (1999)
  Zsinati vegyes iratok

 14. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei (3 példány)
  ~ Ügyrendi Bizottság iratai (dosszié)

 15. doboz (2000)
  Zsinati vegyes iratok

 16. doboz (2001)
  Zsinati vegyes iratok
  ~ MEE törvényei
  ~ vegyes iratok (2002) (1 pallium)

Gondviselés Háza Idősek Otthona

A Fővárosi Önkormányzat által fönntartott Idősek Otthonát (Fő utca 41.) a rend az ingatlannal együtt kívánta átvenni 1997-től kezdve, és így neve Szent Erzsébet Szeretet Központ Idősek Otthona lett volna. Az átadás azonban nem valósult meg, csak azután, hogy 2000-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott társfenntartóként. Az intézmény neve ekkor Gondviselés Háza – Idősek Otthona lett. Miután 2005. dec.27-én Balázs M. Ambrózia főnöknő az épületet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványnak ajándékozta, az intézményt 2010. dec. 15-től kizárólagosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tartja fönn.

Budapesti Szent Erzsébet német nyelvű lelkészség (Deutschsprachige Katholische Gemeinde St. Elisabeth Budapest)

A Német Katolikus Püspöki Konferencia külföldi titkárságához tartozó lelkészség a Szent Ferenc Sebei templomban tartotta szentmiséit, és 1996-től szerette volna használatba venni, és közösségi központként használni a Marczibányi–menház (Szent Erzsébet Rendház, Fő utca 43.) egy részét. Végül 2000-ben létre is jött a megállapodás, mely szerint a német lelkészség hozzájárult a ház felújításához, majd pedig a bérleti díjon felül ők fizették az épület üzemeltetési költségeit az általuk használt terület mértékében (45%). Emiatt az iratanyagban 2003-től főként az épület üzemeltetési költségeiről szóló elszámolások találhatók.

Szent Benedek Kulturális Alapítvány

A rend 1999-ben megállapodott az alapítvánnyal, amelyet akkor Kozma Imre képviselt, hogy átadja használatra a Bem rakpart 28. alatti, addig szociális otthonként és FŐMTERV irodaként működő épületet a Szent Benedek Bencés Iskola elhelyezésére. 2001-re azonban kiderült, hogy Kozma Imre és a rend az épületet továbbra is inkább szociális intézményként, a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület segítségével kívánja inkább hasznosítani, így az Alapítvánnyal felbontották a hasznosítási szerződést.

Vakok Batthyány László Róm. Kat. Gyermekotthona

A halmozottan látássérült gyerekek számára alapított intézetet Fehér Anna hozta létre 1982-ben, Paskai László esztergomi érsek támogatásával, a Római Katolikus Szeretetszolgálat (1990-től Magyar Karitász) keretében, Vak Gyermekek Szent Anna otthona néven. Ekkor a felsővízivárosi Szent Anna plébánia földszintjén (Batthyány tér 7.) működött. 1990-ben a Svábhegyre (Mátyás király út 29.) költözött. 1996-tól egy ideig a rend biztosította az intézmény számára két lakás használatát a Fő utca 43. alatti rendházban (a szerződést ld. az Általános iratok között). Fenntartója 2002-től a Szatmári Irgalmas Nővérek rendje, 2007-től pedig az Erzsébetnővérek Szerzetesközössége (az Erzsébet nővérek aacheni ágához tartozó közösség tagja lett Fehér Anna is) volt. 2013. jan. 1-től jogutódlással a Szent Erzsébetről nevezett Betegápoló Nővérek rendje lett a fenntartó, 2016. aug. 31-ig, amikor ezt a feladatot a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezetnek adta át.

Rendi belső levelezés

Maróthy Erzsébet Lucia magyarországi megbízott levelezése a franciaországi rendi elöljárókkal (többnyire magyar fordításban), a külső tagokkal és a rendbe jelentkezőkkel. Az iratok jelentős részét Lucia nővér leveleinek gépelt másodpéldányai, illetve magyar nyelvű fogalmazványai teszik ki.

Rendi elöljárók körlevelei

A rend Franciaországban élő legfőbb elöljárója havonta rendszeresen körlevelet küldött a rend tagjainak és az a külső tagoknak (affiliáltaknak). Ezeket egy-egy ismerős pap (kezdetben Kiss Imre szegedi plébános) vagy asszony fordított magyarra Maróthy Erzsébet Lucia magyarországi megbízott számára, aki szétküldte őket az affiliáltaknak és az érdeklődőknek. Itt csak a magyar nyelvű levelek találhatók.

Impopulatio parochiarum

Az egyes plébániák lakosságának 1771-1776-ben fölvett adatait tartalmazza. Az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak.

Jurisdictiones et dispensationes

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.

1-50 találat a 116 találat közül