545 találat látható

Levéltári leírás
Intimata regia
HU VFL I.01.01 · sorozat · 1731–1847
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

A Magyar Királyi Helytartótanács leiratait tartalmazza a sorozat. Az iratanyag időrendbe rendezett. Az iratanyaghoz rendelkezésre áll egy elenchus, amely időrendben tartalmazza az egyes iratokat. (évszám, helytartótanácsi szám, rövid tartalmi kivonat, fasciculus- és iratszám).

Litteræ circulares
HU VFL I.01.02 · sorozat · 1726–2000
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Veszprémi egyházmegye papságához intézett pásztorlevelek, amelyek fontosabb egyházfői intézkedéseket is tartalmazzák. Másik része más egyházi főhatóságoknak körlevelei.

Acta parochialia
HU VFL I.01.06 · sorozat · 1725–1834
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

A sorozat az egyházmegye plébániáikra vonatkozó iratokat tartalmazza espereskerületi, azon belül pedig a plébániák rendjében. A sorozat létrejötte feltehetőleg a püspöki irattárolási rendszer átalakításakor, az 1830-as évek elején keletkezhetett különböző provenienciájú iratokból. Ez egészítette ki Rajczi Pál plébános, püspöki levéltáros a Somogy Megyei Levéltárban folytatott kutatásaival.

Acta et fragmenta visitationis canonicæ
HU VFL I.01.07 · sorozat · 1464–1846
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Ezek az iratok a Visitatio Canonica című kötetes sorozat kiegészítő forrásai. A sorozat azokat a jogszokásokat és joggyakorlatokat tartalmazza, amelyek pontosan és jogérvényesen a Visitatio Canonica című kötetekben lettek megállapítva. Tehát azokat az iratokat tartalmazza, amely az egyes plébániák jogviszonyait állapítják meg. Vonatkozik magára a templomra, pénztárára, a templom belső felszerelésére, az istentisztelet sorrendjére. Tárgya továbbá: a plébánia fundus instructusa, könyvtáre, a területén lévő leányegyházak, oratoriumok, kápolnák, szobrok keresztek, temetők, iskolák stb., lelkészi jövedelmek, a kegyurak és földesurak jogai és kötelességei, a lelkészek és hívek közti jogviszony, hívek vallásos és erkölcsi élete, maga a lelkész, az egyház szolgálatában álló világi személyek és különféle jámor alapítványok.

Impopulatio parochiarum
HU VFL I.01.15.a · alsorozat · 1771–1776
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Az egyes plébániák lakosságának 1771-1776-ben fölvett adatait tartalmazza. Az egyes adatlapok olykor név szerint fölsorolják a plébániákhoz tartozó települések lakosait: házaspárjait, az ott élő gyermekeket és halálozásokat. Máshol csak összesített adatok találhatóak.

Dispensationes, jurisdictiones
HU VFL I.01.21 · sorozat · 1722–1879
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

A sorozat tartalmazza a különböző házasságkötési akadályok alóli felmentéseket, más ügyekben született szentszéki és megyéspüspöki felmentéseket, szerzeteseknek és más egyházmegyéhez tartozó világi papoknak a Veszprémi egyházmegye területére vonatkozó joghatóságait, valamint a vegyesházasságokról és a megtérésekről készített plébánosi jelentéseket.

Jurisdictiones et dispensationes
HU VFL I.01.21.d · alsorozat · 1722–1833
Ennek része: Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár

Az egyházmegye területén élő szerzetesek és más egyházmegyés világi papok részére adott joghatóságok, valamint a szentszék és a megyéspüspök által adott különböző felmentések.