fond 05 - Árpás plébánia iratai és anyakönyvei

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

HU GyEL V.05

Cím

Árpás plébánia iratai és anyakönyvei

Dátum(ok)

 • 1721 - 2000 (keletkezése)

Leírási szint

fond

Terjedelem, adathordozók

2,39 ifm

Kontextusra vonatkozó adatcsoport

A megőrzés története

Levéltárba kerülés/Gyarapodás

Beszállítás éve: 2015.

A tartalomra és a szerkezetre vonatkozóadatcsoport

Tárgy és tartalom

Iratértékelés, selejtezés, tervezés

Jövőbeni gyarapodás

Leírási egység szerkezete

Kötetek (1721–2000):

Vegyes anyakönyv I. (ker. 1735–1770, ház. 1746–1770, hal.: 1745–1770)
Vegyes anyakönyv II. (ker. 1769–1801, ház. 1771–1801, hal. 1771–1791)
Kereszteltek anyakönyve I. 1721–1735
Kereszteltek anyakönyve II. 1802–1826
Kereszteltek anyakönyve III. 1827–1852
Kereszteltek anyakönyve IV. 1855–1864
Kereszteltek anyakönyve V. 1864–1901
Jegyesek naplója 1913–1972
Házasultak anyakönyve I. 1802–1826
Házasultak anyakönyve II. 1827–1852
Házasultak anyakönyve III. 1852–1895
Halottak anyakönyve I. 1791–1826
Halottak anyakönyve II. 1827–1852
Halottak anyakönyve III. 1865–1901
Halottak anyakönyve IV. 1902–1973
Áttértek anyakönyve 1956
Iktatókönyv 1913–1935
Iktatókönyv 1935–1945
Iktatókönyv 1954–1958
Iktatókönyv 1959–1969
Postakönyv 1941–1943
Postakönyv 1943–1978
Egyházlátogatási jegyzőkönyv 1831
Circulares 1733–1802
Circulares 1784–180
Templompénztári napló 1830–1872
Templompénztári napló 1903–1943
Templomi pénztárkönyv 2000
Egyházi adófőkönyv 1954–1957
Egyházi adófőkönyv 1974–1984
Egyházközségi pénztárkönyv 1963–1973
Egyházközségi pénztárkönyv 1974–2000
Kegyúri váltságalap
pénztári naplója 1948–1952
Plébániai földek kataszteri íve 1901
Historia domus 1954–1978

Mórichida
Templomszámadáskönyv 1751–1851
Templomi pénztárkönyv 1999-2000
Egyházközségi pénztárkönyv 1912–1962
Egyházközségi pénztárkönyv 1973–1985

Rábaszentmiklós
Templomi pénztárkönyv 2000
Egyházközségi pénztárkönyv 1960–1976
Egyházközségi pénztárkönyv 1977–2000

Dobozok (XIX–XX. sz.)

I doboz:

 • A plébánia lelkipásztorainak névsora 1746–1960
 • Kimutatás a kereszteltek, házasultak, és halottak anyakönyvéből
 • Historia Domus – a templom oltárképe
 • Vegyes iratok:–1850–1954, 1957, 1961, 1869–1870, 1872, 1873, 1868–1887, 1889, 1890. (Visitatiok, szerződések, bizottmányi gyűlések jegyzőkönyvek, haszonbérleti szer-ződések, bizonyítvány, uradalmi ügyek, díj-levél–tanítói állásra
 • Vegyes iratok–(1892–1897) (kántor taní-tói díjlevél, birtok ív, Visitatio Canonica, ta-nítói ügyek, kántortanítói állás nyugdíj ügye
 • Vegyes iratok (1901–1910), (1902–1903, 1908) Fömötör Gy. érettségi bizonyítványa, egyezség földügyben, végzések, alapítványi levél, kimutatás kántortanítói állás javadal-maztatásáról, vagyonleltár–Árpás községi vagyonáról, díjlevelek, bizonyítványok
 • Vegyes iratok 1911–1912 (díjlevelek, kántortanítói állásra pályázatok, javadalmi jegyzőkönyv, Visitatio Canonica, kataszteri birtokív, ostyasütési, egyházi ruhák, mise-bor, stb. ügyek.
 • Vegyes iratok: telekkönyvi ügyek, temp-lomszámadások, jegyzőkönyvek, iskolaszéki tagok, vagy egyházközségi tagok választása, vegyes iskolai ügyek
 • Vegyes iratok: alapítványi számadások, díjlevél, költségvetések
 • Vegyes iratok: 1913–1914–haszonbérleti szerződés, római katolikus iskolaszék és a
  plébános közötti levelezések, rendelet az is-kolaépületek építésére, és a meglévők fenn-tartása, tanítói illetmények rendezése, mise-alapítványok,
 • Vegyes iratok–1918, 1919, 1920.
 • Végzés telekkönyvi ügyen
 • Tanítói ügyek, tanfelügyelői jelentések
 • Iskolaszéki ügyek, közgyűlési jegyző-könyvek, alapító levél
 • Vegyes iratok: (1923–1924, 1925, 1926)
 • Leltárak, pótleltárak, püspöki jóváha-gyások,
 • Kántortanítói állás üresedés, nyilatkoza-tok kilépésekről, díjlevelek,
 • Házbérleti szerződés, fémharangok szál-lításnak ügyintézése,
 • Iskolaszék
  Vegyes iratok: (1929, 1930)
 • Templom száraztételi számlái, ablak és egyéb javítások,
 • Vegyes plébániai levelezés
  Vegyes iratok: leltárak (1924, 1925, 1926), is-kolaszéki ügyek,
 • jegyzőkönyvek római katolikus hitköz-ség gyűléseiről, házbérleti szerződés, díjleve-lek,
 • kántortanítói lakás javítása

Vegyes iratok (1931–1935)

 • Telekkönyvi ügyek,
 • Helyszínrajz–iskolai nyomtatvány
 • Szolgálati szerződés (Vince Lajos)
 • Templomablak, javítás, árajánlatok, megrendelések,
 • Egyházközségi ügyek, jegyzőkönyvek, tanítói fizetések megállapítása, díjlevelek
  Vegyes iratok: (1927–1948)
 • Szent Jakab templom tatarozási munkái, helyszínrajzok, költségvetések, árajánlatok, kalkulációk, előméret költségvetés, tervek
 • Vegyes iratok: (1921, 1922, 1923)
 • Ifjúsági egyesületi alapszabály, tanítói il-letmények, iskolaszéki ülések, földbirtok ügyek, haszonbérleti szerzőpdések,
  Vegyes iratok: (1924, 1925, 1926, 1927, 1928)
 • leltár elemi népiskolai, díjlevelek, kántor-tanítói állásra hirdetések, házbérleti szerző-dés, kántortanítói lakás és mellékhelyiségek helyrehozására intézkedés
  II. doboz:
 • A rábaszentandrási templom felújítása 1940–1990
 • Vegyes iratok: 1936–1940
  • egyházközségi képviselőtestületi ülé-sek,
 • Segédtanítói esküi bizonyítvány
 • Születési anyakönyvi másolatok
 • Alapítólevél (Kovács János)
 • Hitközösségi ügyek
 • Gyűjtőboríték plébániához tartozó egy-házközség statisztikai adataira
  Vegyes iratok: (1943–1945)
 • Iskolaszéki ügyek, kántortanítói ügyek,
 • Adóértesítések
 • Kérdőív római katolikus lelkészségekről
 • Képviselőeskü gyűlések
  Vegyes iratok (1946–1949)
 • leltárak, telekkönyvi ügyiratok, kataszteri birtokív, birtoklap
 • költségvetések,
 • haszonbérleti szerződések,
 • költségvetések (1950-es évek)
 • egyházi számadások
 • képviselő testületi ülések
 • alapítványi számadás
 • költségvetések
 • Templomi számadások (1951–1960)
  Vegyes iratok (1950, 1952, 1953, 1954, 1955)
 • leltárak, jegyzőkönyvek–képviselőtestületi
 • Műértékek jegyzéke (templom, kápolna, plébánia
 • Tűzrendészet észrevételei
  Vegyes Iratok: (1934–1947, 1950)
 • összeíró ív
 • Leltárak (1911, 1934, 1947, 1950)
 • templom számadások (1946–1950)
 • Zárszámadások (1960-as évek)
 • Jegyzőkönyvek, templomszámadások, leltárak, pótleltárak.
 • Zárszámadások 1960-as évek
 • Kegyúri épületek helyszínrajzi
 • Munkaszerződések, árajánlatok, pályáza-tok
 • Jegyzőkönyvek, zárszámadások
 • Képviselőtestületi ülések,
 • Általános tűzbiztosítási kötvények
 • Templomi pénzvagyon kezelési szabály-zat
  Vegyes iratok (1965, 1966, 1967, 1969)
  Levelezés a műemlékkel, tatarozással kapcsola-tos kérések, árajánlatok
  Vegyes iratok (1970-es évek)
 • jegyzőkönyv vallás gyakorlásra
  • kérelmek
 • Püspöki levelek,
  III. doboz:
 • Templomi számadások 1946–1950.
 • Zárszámadások, (1960-as évek)
 • jegyzőkönyvek, templomszámadások, leltárak, pótleltárak
 • Zárszámadások 1960-as évek
 • Kegyúri épületek helyszínrajzi
  • Munkaszerződések, árajánlatok, pályá-zatok
 • Képviselőtestületi ülések, általános tűz-biztosítási kötvények
 • Templomi pénzvagyon kezelési szabály-zat
  Vegyes iratok (1965, 1966, 1967, 1969)
 • Levelezés a Műemlék Felügyelőséggel
 • Tatarozással kapcsolatos kérések,
 • Árajánlatok
 • Vegyes iratok (1970-es évek)
 • Püspöki levelek, utasítások
  • leltárak és azok mellékletei
 • Jegyzőkönyvek plébániai átadásról (Pócza Ernő–Ormodi Károly)
 • Plébániai levelezés
 • Leltár 1970. évről
 • Költségvetések, zárszámadások 1969–1970-es évek
 • Zárókimutatás 1970–1978
 • Költségvetés 1971–1978
 • Jegyzőkönyvek 1969–1979.
 • Vegyes iratok.
  IV. doboz:
 • Költségvetések, zárszámadások 1980-as évek
 • Vegyes plébániai ügyek
 • Leltárak, személyügyek, egyházképviselő testületi ügyek,
 • Templom felújításról levelezés, Győr-Sopron-Megyei Tanáccsal
 • Vegyes ügyek, leltárak, levelezések, ké-relmek, TB–ügyek 1986-ból
 • Zárókimutatások
 • Egyházközségi ügyek
 • Leltárak, zárszámadások
 • Hitoktatási haladási naplók
  Vegyes ügyiratok 1990-es évek év
 • személyügyek, kérelmek, ingatlanokról megállapodások
 • tanítási ügyek, óvódai ügyek
 • Az árpási templom és plébánia története
  1. évi záró kimutatások
   V. doboz:
 • templom kertépítészeti munkái
 • Hittannaplók 1996- 2000.
 • Vegyes plébániai ügyek
 • Halottvizsgálati bizonyítvány (3 db 1989-ből)
 • Az árpási templom és plébánia története
 • Vegyes plébániai ügyek 2000. év
 • Kovács Mária harangozó és templomta-karító munkakönyve
  VI. doboz:
 • Adókönyv 1954–1957.
 • Perselynapló 1986–1993
 • Intentió 1992 –
 • Pénztárjelentés 1999 –
 • Római katolikus népiskola felvételi nap-lója I-VIII. 1946/47. tanév
 • Elszámolás a toronytető javításával kap-csolatos
 • Mórichidai egyházközség pénztárkönyve 1963–1972.
 • Győregyházmei hivatal Alapszabályai, brossúra
 • Árpási plébánia leltára 1904, 1913, 1915, 1930, 1934
 • Intenciós könyv 1989, 1986
 • Perselykönyv 1989.
 • Hirdetések 1978-tól
 • Pénztárkönyv 1982-től
  1. csomó
 • Árpási templom számadása 1920–1940
  1. csomó
   Alapítvány számadás 1910–1920
  2. csomó
   Alapítványi számadások 1920–1930
  3. csomó
   Árpási templom számadása 1930–1940
  4. csomó
   Rábaszentandrási Alapítvány számadása 1920–1930–1940
 1. csomó
  Rábaszentmiklós Alapítvány számadása 1920–1940
  1 db Alapítvány számadás 1951.
 2. csomó
  Rábaszentmiklós templom számadása 1911–1919

A hozzáférésre és használatra vonatkozó adatcsoport

Jogi helyzet

Reprodukciós korlátozások

Nyelv

Anyag írásrendszere

Nyelv és írásrendszer megjegyzések

Fizikai jellemzők, technikai követelmények

Segédletek

Kapcsolódó anyagokra vonatkozó adatcsoport

Eredeti példányok léte és őrzőhelye

Másolatok léte és őrzőhelye

Kapcsolódó levéltári egységek

Kapcsolódó leírások

Megjegyzések adatcsoport

Alternatív azonosító(k)

Kapcsolódási pontok

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Név kapcsolódási pontok

Műfaji Kapcsolódási pontok

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének felülvizsgálatának törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Gyarapodási adatcsoport

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó személyek és szervezetek

Kapcsolódó műfajok

Kapcsolódó helyek